Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт

Power BI.

Та манай байгууллагын BI
Судалгаануудыг энд дэрж үзнэ үү ✌️

Bi

Манай байгууллагын цахим хуудсанд зочилж байгаа эрхэм таны энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэндчилье.

  Бид Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр” мөн Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинэ сэргэлтийн бодлого” болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд нөөц боломжоо дайчлан ажиллаж байна.

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт нь төрөөс хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, хөтөлбөрийн судалгаа, шинжилгээ хийж, зөвлөмж боловсруулах, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийг тодорхойлох, түүнд нийцүүлэн хүний нөөцийг хөдөлмөрт бэлтгэх, ур чадвар олгох сургалт, бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, үнэлгээ, чанарын баталгаажуулалт хийх эрхэм зорилготой билээ.

  Сургалт, үнэлгээний чиглэлээр ур чадвар олгох сургалтын багш нарыг чадавхижуулах, сургалтын чанарыг дээшлүүлэх, богино хугацааны сургалтын байгууллагын бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, иргэний амьдрал болон үйлдвэрлэлийн орчноос албан бус хэлбэрээр эзэмшсэн мэдлэг, ур чадварыг холбогдох мэргэжлийн зөвлөлтэй хамтран үнэлэн баталгаажуулж, гэрчилгээ олгож байна.

  Судалгааны чиглэлээр шинжилгээ хийх, дүгнэлт өгөх, бодлогын зөвлөмж боловсруулах, цахим шилжилтийн хүрээнд салбар дундын их өгөгдөлийг боловсруулан хөдөлмөр эрхлэлтийн системийн динамик загварыг ашиглах, бодлого боловсруулахад шаардлагатай судалгаа гарган ажиллаж байна.

  Төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллага, иргэдтэй түншлэлийн хүрээнд хамтран ажиллаж, олон улсын байгууллагын хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн нэгж болон судалгаа, шинжилгээний байгууллагуудтай эрдэм шинжилгээний ба туршлага солилцох ажлууд үр дүнтэй хэрэгжиж байна. Тус байгууллагын үйл ажиллагаа, сургалт, үнэлгээ, судалгаа, шинжилгээтэй танилцан өөрийн хэрэгцээт мэдээллийг авч, бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна.

 

ЗАХИРАЛ Б.БАТБААТАР

Copyright © 2024 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт