Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт

Power BI.

Та манай байгууллагын BI
Судалгаануудыг энд дэрж үзнэ үү ✌️

Bi

БИДНИЙ ТУХАЙ

       

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт нь төрөөс хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, хөтөлбөрийн судалгаа, шинжилгээ хийж, бодлого боловсруулагч нарт зориулсан зөвлөмж боловсруулах, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийг тодорхойлох, түүнд нийцүүлэн хүний нөөцийг хөдөлмөрт бэлтгэх, ур чадвар олгох сургалт, бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, үнэлгээ, чанарын  баталгаажуулалт хийх, түншлэгч байгууллагуудад зөвлөн туслах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага юм. 

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт нь дээрх чиг үүргийн хүрээнд Судалгааны газар, Хүний нөөц, ур чадварын сургалт, үнэлгээний газар, Захиргаа удирдлагын газар гэсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 

ЗАХИРАЛ СУДАЛГААНЫ ГАЗРЫНДАРГА ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫНГАЗРЫН ДАРГА ХҮНИЙ НӨӨЦ, УР ЧАДВАРЫНСУРГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙГАЗРЫН ДАРГА Хүн амын хөгжил,нийгмийн хамгааллынбодлогын судалгаанысектор Хөдөлмөр эрхлэлтийнбодлогын судалгаанысектор Системийн динамикөгөгдлийншинжилгээнийсектор Захиргааныажилтнууд Мэдээллийнтехнологийн алба ХНХЯ-НЫ ДЭРГЭДЭХЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ/орон тооны бус/Мэргэжлийн зөвлөл/орон тооны бус/ Сургалт, бүртгэлмэдээллийн алба Үнэлгээ,баталгаажуулалтыналба

Copyright © 2024 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт