Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт

Power BI.

Та манай байгууллагын BI
Судалгаануудыг энд дэрж үзнэ үү ✌️

Bi

Бүтэц, зохион байгуулалт

ИНСТИТУТ НЬ ҮНДСЭН 3 ГАЗАРТАЙГААР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛЖ БАЙНА.

ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН СУРГАЛТ , ҮНЭЛГЭЭ , СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ
 • ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

 • СУДАЛГААНЫ ГАЗАР

 • ХҮНИЙ НӨӨЦ, УР ЧАДВАРЫН СУРГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

1

ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институтийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн дагуу хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, удирдан зохион байгуулах, мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг ашиглан судалгаа, шинжилгээний арга аргачлал, үр дүн, мэдээ мэдээллийг хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, гадаад дотоод харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хүний нөөцийг чадавхжуулах.

 • Мэдээлэл технологийн алба - Мэдээллийн технологийн хөгжлийг ашиглан судалгаа, шинжилгээний арга аргачлал, үр дүн, мэдээ мэдээллийг олон нийтэд хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжлийн сургалтын байгууллагын суралцагчид, төгсөгчид салбарт ажиллагчдын бүртгэл мэдээллийн санг хөгжүүлэх, гэрчилгээжүүлэх, цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэж зохион байгуулах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлдэг.

2

СУДАЛГААНЫ ГАЗАР

Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар болон хөдөлмөрийн зах зээлийн барометрийн судалгаа хийх, дунд, урт хугацааны таамаглал, загварчлалыг хөгжүүлэх, шинжилгээ хийж, бодлогын зөвлөмж боловсруулах. Хүн амын хөгжлийн бодлогын асуудлаар эрдэм шинжилгээний суурь судалгаа, шинжилгээ хийх, загварчлалыг хөгжүүлэх, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах. Нийгмийн даатгал, тэтгэврийн бодлого, сангийн удирдлага, нийгмийн хамгааллын бодлогын болон нийгмийн халамжийн зорилтот бүлгийн халамжийн үйлчилгээний арга, аргачлалын асуудлаар эрдэм шинжилгээний суурь судалгаа, шинжилгээ хийх, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулах.

Тогтмол хийгддэг судалгаа шинжилгээний болон загварчлалын ажлууд

 • Ажиллах хүчний богино хугацааны эрэлтийн барометрийн судалгаа /жил бүр/

 • Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа /жил бүр/

 • Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа /2 жилд 1 удаа/

 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн дунд, урт хугацааны таамаглал /CGE загвар жил бүр/

 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн ерөнхий тэнцвэрийн загварчлал /жил бүр/

 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм /улирал бүр/

 • Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын статистик /жил бүр/

 • Захиалгат судалгаанууд

 • Систем динамикийн өгөгдлийн шинжилгээний ажлууд

3

ХҮНИЙ НӨӨЦ, УР ЧАДВАРЫН СУРГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институтийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн дагуу хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж, удирдан зохион байгуулах, мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг ашиглан судалгаа, шинжилгээний арга аргачлал, үр дүн, мэдээ мэдээллийг хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, гадаад дотоод харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хүний нөөцийг чадавхжуулах.

 • Сургалт, бүртгэл мэдээллийн алба - Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль болон бусад хууль, холбогдох бодлогын баримт бичгийн хүрээнд мэргэжлийн ур чадвар олгох, хөдөлмөр эрхлэлт, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр агуулгад арга зүйн зөвлөмж өгч дүгнэлт гаргах, ажил үүргийн хүрээнд судалгаа хийх, хөтөлбөр, агуулгын бүрдүүлэх, мэргэжлийн сургалтын байгууллага, мэргэжлийн зөвлөл, ажил олгогчдыг чадавхжуулах, багш бэлтгэх сургах зүйн сургалт зохион байгуулж дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

 • Үнэлгээ, баталгаажуулалтын алба - Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль болон бусад хууль, холбогдох бодлогын баримт бичгийн хүрээнд мэргэжлийн ур чадвар олгох, хөдөлмөр эрхлэлт, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр агуулгад арга зүйн зөвлөмж өгч дүгнэлт гаргах, ажил үүргийн хүрээнд судалгаа хийх, хөтөлбөр, агуулгын бүрдүүлэх, мэргэжлийн сургалтын байгууллага, мэргэжлийн зөвлөл, ажил олгогчдыг чадавхжуулах, багш бэлтгэх сургах зүйн сургалт зохион байгуулж дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

  • Ажиллах хүчний богино хугацааны эрэлтийн барометрийн судалгаа /жил бүр/

  • Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа /жил бүр/

  • Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа /2 жилд 1 удаа/

  • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн дунд, урт хугацааны таамаглал /CGE загвар жил бүр/

  • Хөдөлмөрийн зах зээлийн ерөнхий тэнцвэрийн загварчлал /жил бүр/

Copyright © 2024 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт