ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ

Хайлтын хэсэг

x Нийт 71 мөр мэдээ байна.
Акт Хуулийн нэр Батлагдсан огноо Төрөл Үзэх
1 А/162 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай 2022-10-27 Институтийн захирлын тушаал, шийдвэр
2 А/115 Жендерийн дэд зөвлөл байгуулах тухай 2022-10-10 Институтийн захирлын тушаал, шийдвэр
3 251 Төсвийн байгууллагыг өөрчлөн зохион байгуулах тухай 2022-06-29 Засгийн газрын тогтоол
4 A/150 "Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт"-ийн бүтэц, орон тоо, дүрэм батлах тухай 2022-09-29 Салбарын сайдын тушаал
5 ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ 2022-04-29 Монгол Улсын хууль
6 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2021-07-02 Монгол Улсын хууль
7 55 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам/ 2005-05-05 Салбарын сайдын тушаал
8 77 ТЭТГЭВРИЙГ ХӨНГӨЛТТЭЙ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДОР БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХОРТОЙ, ХАЛУУН, ХҮНД НӨХЦӨЛД ХАМААРАХ АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2004-05-03 Салбарын сайдын тушаал
9 166 ЗААВАР, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ээлжийн амралт олгох/ 2000-06-14 Салбарын сайдын тушаал
10 144 Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах журам, тайлангийн маягт, аргачлал батлах тухай 2020-07-22 Сангийн яамны сайдын тушаал
11 234 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ерөнхий гэрээ байгуулах/ 2017-07-04 Сангийн яамны сайдын тушаал
12 73 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн/ 2013-03-29 Сангийн яамны сайдын тушаал
13 352 ТУШААЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /2006 оны 388-т/ 2008-10-09 Сангийн яамны сайдын тушаал
14 388 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар/ 2006-11-27 Сангийн яамны сайдын тушаал
15 88 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЦАЛИНГИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 1997-04-02 Засгийн газрын тогтоол
16 68 БОСГО ҮНЭ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг 2013-03-02 Засгийн газрын тогтоол
17 24 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Сургалтын төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам) 2015-01-26 Засгийн газрын тогтоол
18 9 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ТЖАХ-ийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох) 2019-01-09 Засгийн газрын тогтоол
19 7 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ТАХ-д өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох) 2019-01-09 Засгийн газрын тогтоол
20 6 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (нөхөх төлбөр олгох) 2019-01-09 Засгийн газрын тогтоол
21 5 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн албан хаагчид шагнал олгох, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, улирлын ажлын үр дүнг үндэслэн мөнгөн урамшуулал олгох) 2019-01-09 Засгийн газрын тогтоол
22 382 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл олгох) 2018-12-19 Засгийн газрын тогтоол
23 472 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-12-25 Засгийн газрын тогтоол
24 276 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-07-03 Засгийн газрын тогтоол
25 134 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам/ 2001-06-20 Засгийн газрын тогтоол
26 41 ЗААВАР ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар/ 2001-02-26 Засгийн газрын тогтоол
27 89 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам/ 2017-03-15 Засгийн газрын тогтоол
28 81 ЗАРИМ ЯАМДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 2016-09-07 Засгийн газрын тогтоол
29 375 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан) 2011-12-28 Засгийн газрын тогтоол
30 55 ТӨСВИЙН ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫГ ӨӨРЧЛӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ ТУХАЙ 2016-08-24 Засгийн газрын тогтоол
31 320 ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ 2016-06-13 Засгийн газрын тогтоол
32 258 ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ 2018-08-22 Засгийн газрын тогтоол
33 32 2018 ОНЫГ “ХАРИУЦЛАГЫН ЖИЛ” БОЛГОН ЗАРЛАХ ТУХАЙ 2018-01-31 Засгийн газрын тогтоол
34 55 ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХИЙХ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2015-02-09 Засгийн газрын тогтоол
35 194 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (иргэний хүсэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн авах, шийдвэрлэх) 2020-05-27 Засгийн газрын тогтоол
36 139 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГААС ОЛГОХ ПРОТЕЗ, ОРТОПЕДИЙН БОЛОН ТУСГАЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ, ЖИШИГ ҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 2020-05-27 Засгийн газрын тогтоол
37 33 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм) 2019-01-23 Засгийн газрын тогтоол
38 29 МОНГОЛ УЛСЫН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТАЛСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2017-04-14 УИХ-ын тогтоол
39 23 Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай 2020-08-28 УИХ-ын тогтоол
40 24 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 2020-08-28 УИХ-ын тогтоол
41 52 “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай 2020-05-13 УИХ-ын тогтоол
42 ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ 2014-07-01 Монгол Улсын хууль
43 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ 2008-05-22 Монгол Улсын хууль
44 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-11 Монгол Улсын хууль
45 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ 2015-06-19 Монгол Улсын хууль
46 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2011-06-17 Монгол Улсын хууль
47 ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2020-05-01 Монгол Улсын хууль
48 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ 2011-05-05 Монгол Улсын хууль
49 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2012-01-19 Монгол Улсын хууль
50 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ 1994-05-31 Монгол Улсын хууль
51 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-12-07 Монгол Улсын хууль
52 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ 2011-06-16 Монгол Улсын хууль
53 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ 2011-06-16 Монгол Улсын хууль
54 ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2018-06-21 Монгол Улсын хууль
55 ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ 1995-04-17 Монгол Улсын хууль
56 АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2020-04-24 Монгол Улсын хууль
57 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ 2005-12-01 Монгол Улсын хууль
58 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ 1996-05-27 Монгол Улсын хууль
59 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2015-06-19 Монгол Улсын хууль
60 ТӨСВИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2011-12-23 Монгол Улсын хууль
61 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 2012-01-09 Монгол Улсын хууль
62 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 2006-07-06 Монгол Улсын хууль
63 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ 1992-01-16 Монгол Улсын хууль


Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ,
судалгааны институт
976 - 77111331
info@institute.gov.mn
Байгууллагын хаяг байршил: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Нарны зам, 55-р байр 2 давхар 3 тоот