СУДАЛГАА

Хайлтын хэсэг

x Нийт 79 мөр мэдээ байна.
Он Судалгааны нэр Судалгааны төрөл
Үзэх
Татах
1 2022 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан нийгмийн халамжийн үр дүнг бэхжүүлэх нь: Монгол улс дахь туслах технологийн хүртээмж Нийгмийн хамгаалал
2 2022 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2021 Нийгмийн хамгаалал
3 2022 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2021 (Хүн ам) Нийгмийн хамгаалал
4 2022 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2021 (Халамж) Нийгмийн хамгаалал
5 2022 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2021 (Нийгмийн даатгал) Нийгмийн хамгаалал
6 2022 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2021 (Хөдөлмөр эхлэлт) Нийгмийн хамгаалал
7 2022 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм II улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
8 2022 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм I улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
9 2021 Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үзүүлэх Ковид-19 цар тахлын нөлөөллийн шинжилгээ Нийгмийн хамгаалал
10 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
11 2021 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
12 2021 Үр дүнтэй нийгмийн халамжийн системийн чадавх бэхжүүлэх нь Нийгмийн хамгаалал
13 2021 The state of informal employment in Mongolia Хөдөлмөрийн зах зээл
14 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм III улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
15 2021 Монгол Улсын албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдал судалгааны тайлан Хөдөлмөрийн зах зээл
16 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм II улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
17 2021 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /III улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
18 2021 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2020 Нийгмийн хамгаалал
19 2021 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /I улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
20 2021 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /II улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
21 2021 Labor market bulletin I quarter Хөдөлмөрийн зах зээл
22 2021 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм I улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
23 2020 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /II улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
24 2020 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2015-2016 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
25 2020 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
26 2020 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /III улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
27 2020 Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /IV улирал/ Хөдөлмөрийн зах зээл
28 2020 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2019 Нийгмийн хамгаалал
29 2020 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм III улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
30 2020 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
31 2020 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм IV улирал Хөдөлмөрийн зах зээл
32 2019 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдэд олгох ортопед болон тусгай хэрэгслийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ Нийгмийн хамгаалал
33 2019 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2015-2016 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
34 2019 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2018 Нийгмийн хамгаалал
35 2019 Монголын гэр бүлийн харилцааны хэв шинж, өөрчлөлт Хүн ам
36 2019 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
37 2019 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
38 2018 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2017 Нийгмийн хамгаалал
39 2018 Малчдын аж байдлын судалгаа Нийгмийн хамгаалал
40 2018 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаанд хийсэн шинжилгээний ажил Хөдөлмөрийн зах зээл
41 2018 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
42 2018 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа Хүн ам
43 2018 Байнгын асаргаа шаардлагатай болон тэднийг асарч буй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжийн үйлчилгээ Нийгмийн хамгаалал
44 2018 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
45 2017 Залуучуудын ажилгүйдэл, эдийн засгийн идэвхгүй байдлын судалгаа Хүн ам
46 2017 Ажил олгогчоос ажилтанд тавих шаардлагын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
47 2017 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ Нийгмийн хамгаалал
48 2017 Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ - Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт Нийгмийн хамгаалал
49 2017 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
50 2017 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
51 2017 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2015-2016 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
52 2016 ХАБЭА тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгааны тайлан Хөдөлмөрийн зах зээл
53 2016 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
54 2016 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
55 2015 Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийн төлөв байдал хэрэгжилтийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
56 2015 Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 95-р конвенцид нэгдэн орох боломжийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
57 2015 Хөдөлмөрийн маргааны шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
58 2015 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
59 2015 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
60 2015 Үйлдвэрлэлийн ослын шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
61 2015 Хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээлэл (2010-2014) Хөдөлмөрийн зах зээл
62 2015 Хөдөлмөр эрхлэлтийн тогтвортой байдлын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
63 2015 Хөдөлмөрийн толь бичиг Хөдөлмөрийн зах зээл
64 2015 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2012-2013 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
65 2015 Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
66 2014 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2012-2013 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
67 2014 Нүүрсний салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн төлөв байдлын судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
68 2014 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
69 2014 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
70 2014 Дунд ба урт хугацааны хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлтийн таамаглал Хөдөлмөрийн зах зээл
71 2014 Жендэрийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
72 2014 Хөдөлмөр эрхлэлт дэх бүтээмжийн нөлөөллийн шинжилгээ Хөдөлмөрийн зах зээл
73 2014 Medium to long-term labor supply-demand forecast Хөдөлмөрийн зах зээл
74 2014 Монголын эдийн засгийн олон секторт загвар Хөдөлмөрийн зах зээл
75 2014 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
76 2013 Албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн бүтэц, төлөв байдлын судалгаа - 2013 Хөдөлмөрийн зах зээл
77 2013 Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид) Хөдөлмөрийн зах зээл
78 2011 Барометрийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл
79 2010 Мянганы сорилын сангийн техник, мэргэжлийн боловсролын төслийн хүрээнд хийгдсэн хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа Хөдөлмөрийн зах зээл


Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ,
судалгааны институт
976 - 77111331
info@institute.gov.mn
Байгууллагын хаяг байршил: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Нарны зам, 55-р байр 2 давхар 3 тоот